Projekty, dotace, informace

IROP - logo

Restaurování ve farnostech Chlum u Třeboně a Stráž nad Nežárkou

Farnost Chlum u Třeboně – kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně

Kazatelna: - 2021 – II. etapa – dokončení restaurování kazatelny Dotace MK 240.000,- Kč Farnost 27.520,- Kč, Celkem 267.520,- Kč

Sochy 4 církevních učitelů: - 2022 – Restaurování soch 4 církevních učitelů – plastiky stojí ve výklencích zdí u presbytáře Dotace MK 400.000,- Kč Farnost 58.275,- Kč, Celkem 458.275,- Kč

Farnost Chlum u Třeboně – kostel Všech svatých v Lutové

Stroj věžních hodin - 2022 – Vyčištění a oprava stroje věžních hodin Dotace Jč kraje 30.000,- Kč Městys Chlum u Tř. 12.000 farnost 18.258,- Kč, Celkem 60.258,- Kč

Farnost Stráž nad Nežárkou – kostel Zasnoubení Panny Marie v Mláce

Hlavní oltář - 2021 – restaurování svatostánku hlavního oltáře Dotace MK 270.000,- Kč farnost 33.600,- Kč, Celkem 303.600,- Kč

2022 – restaurování niky s malbou Panny Marie Dotace MK 350.000,- Kč farnost 40.080,- Kč, Celkem 390.080,- Kč

Ke stažení Restaurátorské akce z dotací MK.

Veřejná sbírka na obnovu části kláštera a kostela UKONČENA

Po provedení průzkumu areálu kláštera a kostela P. Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni bylo zjištěno, že tato významná národní kulturní památka s mimořádnou hodnotou vyžaduje zásadní opravy, nutné k záchraně a oživení objektu, a k zpřístupnění památky většímu počtu návštěvníků. Byl k tomu vypracován projekt (viz níže). Celkový rozpočet projektu činí více jak 65 mil. korun a je na něj poskytována finanční podpora z Evropské unie. Tato dotace počítá se spoluúčastí farnosti, a proto ŘK farnost Třeboň vyhlašuje za tímto účelem veřejnou sbírku. (Zahájení sbírky bylo 20. 1. 2018). Veřejná sbírka byla ukončena k 31. 12. 2023. Za finanční podporu všem děkujeme.

Vikariátní konference kněží, Třeboňská výzva

Dne 18. 3. 2021 se v Třeboni konala Konference kněží vikariátu Jindřichův Hradec, při níž pan Mgr. Aleš Kratochvíl předal přítomnému Otci biskupovi Pavlovi Posádovi Třeboňskou výzvu se žádostí, aby ji předal dalším církevním autoritám jako apel zaznívající z řad Božího lidu.

Farnost Chlum u Třeboně – kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chlumu u Třeboně

Restaurování hlavního oltáře:

- 2016 – I. etapa - Zahájení restaurování

 • Dotace MK 200.000,- Kč
 • Farnost 24.250,- Kč
 • Celkem 224.250,- Kč

- 2017 – II. etapa - pokračování restaurování

 • Dotace MK 300.000,- Kč
 • Farnost 42.685,- Kč
 • Celkem 342.685,- Kč

- 2018 – III. etapa - dokončení restaurování

 • Dotace MK 350.000,- Kč
 • Farnost 90.730,- Kč
 • Celkem 440.730,- Kč

Repase a oprava oken v kopuli kostela:

- 2017

 • Dotace MK – Havarijní program 106.000,- Kč
 • Farnost 71.363,- Kč
 • Celkem 177.363,- Kč

Restaurování 5 ks zavěšených věčných světel:

- 2019

 • Dotace Jč kraje 30.000,- Kč
 • Farnost 30.900,- Kč
 • Celkem 60.900,- Kč

Oprava schodiště vstupu na oratoř:

- 2019 – I. etapa – odstranění poškozených částí propadlého stropu nad schodištěm, oprava střechy nad schodištěm, zednické opravy

 • Dotace Jč kraje 80.000,- Kč
 • Farnost 78.054,- Kč
 • Celkem 158.054,- Kč

- 2020 – II. etapa – dokončení zednických prací, výmalba vstupního schodiště a oprava a nátěr dřevěného vstupního schodiště

 • Dotace Jč kraje 20.000,- Kč
 • Farnost 28.408,- Kč
 • Celkem 48.408,- Kč

Restaurování kazatelny:

- 2020 – I. etapa – zahájení restaurování kazatelny

 • Dotace MK 290.000,- Kč
 • Farnost 34.555,- Kč
 • Celkem 324.555,- Kč

Farnost Stráž nad Nežárkou – kostel Zasnoubení Panny Marie v Mláce

Restaurování 4 soch z hlavního oltáře kostela:

- 2020

 • Dotace MK 330.000,- Kč
 • Farnost 43.520,- Kč
 • Celkem 373.520,- Kč

Obnova části areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni

IROP - logo


Popis projektu:

Úplný název projektu: Obnova části areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni

Číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004577

Investor: Římskokatolická farnost Třeboň

Termín realizace projektu: 10 / 2016 - 9 / 2022

Celkový rozpočet projektu: 65 634 398,00 Kč

Základní údaje o stavbě: V rámci projektu bude opravena fasáda kostela a fary, v soklových partiích bude realizována nová omítka, jinde bude omítka pouze lokálně opravena, bude proveden celkový nátěr fasády. Bude provedena oprava, výměna nebo restaurátorská oprava oken, dveří a vitráží. V Rajské zahradě budou vyměněny klempířské prvky, jinde budou opraveny, případně částečně vyměněny. Veškeré kamenné prvky budou opraveny restaurátorským způsobem. V Rajské zahradě bude provedena oprava nadzemní části studny a bude provedena nová úprava celého prostoru včetně sadových úprav. V interiéru budou provedeny opravy truhlářských prvků v sakristii, bude provedena celková oprava Křížové chodby - restaurátorská oprava výmalby, kamenných prvků, vitráží i truhlářských prvků. Bude zde provedeno nové osvětlení. Restaurátorským způsobem bude provedena oprava kaple. Na severní straně Křížové chodby bude opraven sál a předsálí se sociálním zařízením. V celém prostoru bude opraveno a doplněno zabezpečovací zařízení. Bude provedeno restaurování nástěnných maleb, kamenných prvků a kamenné podlahy Křížové chodby, obrazů, dveří, varhan a mobiliáře z kostela a fary.

Cíle projektu

Výstupem projektu a zároveň splněným cílem projektu bude obnova části areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni. Realizace projektu pak umožní zachovat kulturní dědictví pro další generace. Výstup projektu je navázaný na indikátory projektu. Výstup projektu: 1 revitalizovaný objekt (části areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni, jedná se o jednu památku klášter Třeboň). Úspěšnou realizací dále budou splněny i specifické cíle projektu. Výsledkem projektu bude zvýšení počtu návštěvníků památky prostřednictvím revitalizace části areálu bývalého kláštera Augustiniánů, rajské zahrady a kostela sv. Jiljí a Panny Marie Královny. Výsledek projektu odpovídá indikátoru výsledku pro SC 3.1 Počet návštěv kulturních památek a paměťových institucí zpřístupněných za vstupné, přičemž vstupné do kostela není v současné době plánováno (plánován vstup zdarma).
Integrovaná strategie podpory kultury do roku 2020: S problémy identifikovanými v této strategii se potýká i předkládaný projekt. Jeho realizace pak přispěje k naplnění těchto oblastí strategie resp. specifických cílů.
PRIORITA Č. 1: KULTURNÍ BOHATSTVÍ Specifický cíl: Zlepšit stav národních kulturních památek a podpořit naplňování Úmluv UNESCO v oblasti hmotného i nehmotného kulturního dědictví. Projekt se zaměřuje na revitalizaci národní kulturní památky.
Specifický cíl: Vybudovat odborné a technické zázemí objektů prezentujících kulturní bohatství, zajistit zabezpečení objektů i jejich kulturního obsahu, jejich bezpečnou dostupnost a bezbariérovost. Projekt obsahuje rekonstrukci expozičních prostor, zpřístupnění prostoru sakristie a kůru, elektronické a další zabezpečení.
PRIORITA Č. 2: ECULTURE Specifický cíl: Vytvořit organizační a technické předpoklady pro digitalizaci kulturního dědictví za účelem jeho záchrany, ochrany, trvalého uchování, zpřístupnění a dalšího využití. Projekt obsahuje digitalizaci památky.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

P. Hugo Josef PITEL, O.Praem.

Fotografie z pohřbu Otce Huga Pitela dne 20. května 2015 na Člověka a víra. Ke stažení: úmrtní oznámení.

Kněžské svěcení a Primiční mše novokněze Dominika Ettlera

V sobotu 25. června 2016 v 10 hodin v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích spolu s dalšími šesti spolubratry přijal jáhen Dominik Ettler z rukou otce biskupa Mons. Vlastimila Kročila KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ a druhého dne, v neděli 26. června sloužil v děkanském kostele P. Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni PRIMIČNÍ MŠI SVATOU. Fotografie z této události jsou na Člověk a víra.

Informace o změnách

R. D. Mgr. Martin Bětuňák byl k 31. 1. 2017 odvolán z úřadu excurrendo administrátora farností České Velenice, Dvory nad Lužnicí, Krabonoš, Rapšach a Suchdol nad Lužnicí a od 1. 2. 2017 byl ustanoven excurrendo administrátorem farností Stráž nad Nežárkou a Novosedly nad Nežárkou, vše vikariát Jindřichův Hradec. Tytéž změny farností platí i pro farního vikáře Mgr. Jiřího Kalaše.

R. D. Mgr. Martin Bětuňák je od 1. 2. 2016 ustanoven administrátorem farnosti Třeboň a excurrendo administrátorem farností České Velenice, Dvory nad Lužnicí, Chlum u Třeboně, Krabonoš, Lutová, Majdalena, Rapšach a Suchdol nad Lužnicí.

Mons. ThLic. David Henzl, generální vikář, končí k 31. 1. 2016 v úřadu administrátora farností Třeboň, České Velenice, Dvory nad Lužnicí, Chlum u Třeboně, Krabonoš, Lutová, Majdalena, Rapšach a Suchdol nad Lužnicí, a odchází do Českých Budějovic.

Od 1. září 2014 bylo přiděleny P. Davidu Henzlovi ke spravovaní - kromě stávající Třeboně a Majdaleny - farnosti Suchdol nad Lužnicí, Chlum u Třeboně, Lutová, Dvory nad Lužnicí, Rapšach, Krabonoš, České Velenice. Zjednodušeně: kromě Lomnice nad Lužnicí má Otec David na starosti de facto celou oblast CHKO Třeboňsko.

Od poloviny srpna 2014 nastoupil do Třeboně na výpomoc P. Davidu Henzlovi nový kněz - kaplan P. Jiří Kalaš.

Římskokatolická farnost Třeboň - zprávy do Ročenky města Třeboň

Rok 2015

Rok 2015 začal ve farnosti Třeboň obdobně jako rok předcházející. Správce farnosti P. David Henzl spravuje kromě Třeboně ještě farnosti Majdalena, Suchdol n. L., Chlum u T., Lutová, Dvory n. L., Rapšach, Krabonoš a České Velenice. Vypomáhá mu kaplan P. Jiří Kalaš. Konají se bohoslužby, slavnosti a poutě dle liturgického kalendáře, a dále řada dalších - často už tradičních akcí: masopustní odpoledne, Den matek, Noc kostelů, grilování na farní zahradě, putovní tábory pro chlapce i dívky, Studentská mše, oslava svátků sv. Martina a sv. Mikuláše, Silvestr. Byly i nové akce: dětský farní víkend, pěší poutě do Mláky a do Chlumu u T., bramborová sobota, velká soutěž v pexesu, podzimní pěší pouť gymnazistů s otcem Davidem do Lutové, dětské dílny, adventní tvoření. V průběhu roku se ve farním sále pravidelně schází mládež, rodiny s dětmi, dětský farní sbor, farníci. Pokračuje výuka náboženství, italštiny a latiny, Lectio divina, a pravidelné návštěvy Domova seniorů a Lázní Aurora.

V lednu 2015 se jelo do Třeště, kde děti a jejich doprovod viděly unikátní třešťské betlémy. Konala se řada farních poutních zájezdů; největší zájem byl o pouť do Vyššího Brodu, Římova a na Svatý Kámen, a o dětské poutě na Krabonoš a do Bechyně. V říjnu byl z Třeboně vypraven autobus na Národní eucharistický kongres do Brna.

Konec roku probíhal ve znamení velkých událostí a změn: jmenování P. Henzla sídelním kanovníkem Katedrální kapituly, biřmování téměř třiceti mladých novým čb biskupem Vlastimilem Kročilem, jáhenské svěcení Dominika Ettlera, a 6. 12. jmenování P. Davida Henzla generálním vikářem diecéze, a s tím související jeho odchod z Třeboně do ČB. O Půlnoční, která byla sloužena na Štědrý den jako obvykle o půlnoci, P. Henzl oznámil jméno svého nástupce, nového třeboňského duchovního správce. Bude jím od 1. února 2016 P. Martin Bětuňák, t. č. duchovní správce farnosti Velešín.


Rok 2014

Kromě pravidelných bohoslužeb, slavností a poutí dle liturgického kalendáře se koná v průběhu roku řada dalších, často již tradičních akcí: masopustní odpoledne, Noc kostelů, Studentská mše, oslava svátků sv. Martina a sv. Mikuláše, grilování u příležitosti konce školního roku, putovní tábor pro ministranty (v roce 2014 nově i pobyt v přírodě pro holky). V průběhu roku se ve farním sále pravidelně schází mládež, rodiny s dětmi, dětský farní sbor, farníci. Každou neděli se scházíme po ranní mši, čtvrtý čtvrtek v měsíci probíhá Lectio Divina. Pan děkan P. Henzl pokračuje ve výuce náboženství, italštiny a latiny. Pravidelně navštěvuje obyvatele Domova seniorů v Třeboni, kde také jednou za měsíc slouží mši svatou. Od jara 2014 pořádá dvakrát za měsíc v lázních Aurora tzv. Sobotní duchovní hodinku s třeboňským farářem.

Od 1. září 2014 byly přiděleny P. Davidu Henzlovi ke spravování - kromě stávající Třeboně a Majdaleny - farnosti Suchdol nad L., Chlum u Třeboně, Lutová, Dvory nad L., Rapšach, Krabonoš, České Velenice. Současně nastoupil do Třeboně na výpomoc kaplan P. Jiří Kalaš a výpomocný duchovní P. Dominik Hroznata Holický, JC.D. V klášteře byly v průběhu roku provedeny převážně vlastními silami stavební úpravy za účelem vzniku adorační kaple, sloužící i jako zimní kaple, a multifunkčního sálu, který nyní slouží na různá společná setkávání a jako prostor pro sportovní vyžití jako je např. ping-pong, florbal, badminton.

V roce 2014 jsme se zúčastnili několika poutních zájezdů. Největší zájem byl o Národní pouť rodin do Žďáru nad Sázavou a Pouť k hrobu sv. Zdislavy v Jablonném pod Ještědí. Nově jsme podnikli dvě pěší poutě; jednu ke sv. Vítu u Pergoly a druhou do Mláky. Konala se i řada nových akcí na farní zahradě: Přátelské setkání u příležitosti Dne matek, Den dětí plný her a soutěží, výstava Dary naší zahrady. Úspěšnou akcí byla víkendová duchovní obnova s P. Davidem pro rodiny s dětmi, které se ve Volfířově zúčastnilo téměř 30 třeboňáků. Všechny aktivity farnosti Třeboň jsou otevřeny pro každého zájemce, stejně jako každý den v 15 hodin farní kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí, kdy je možná prohlídka kostela či tiché zastavení.


Rok 2013

V třeboňské farnosti se žije celý rok. Kromě pravidelných bohoslužeb se koná řada tradičních oslav a slavností, které se odvíjí od liturgického kalendáře. Každoročně se slaví koncem srpna pouť k Panně Marii Královně a podzimní pouť za duchovní povolání a rodiny. Velký zájem, zvláště z řad dětí, je o oslavy svátku sv. Martina a sv. Mikuláše. V průběhu roku se ve farním sále pravidelně schází mládež, rodiny s dětmi, farníci. Každý čtvrtý čtvrtek v měsíci probíhá Lectio Divina, při kterém se soustavně rozebírá některá biblická kniha formou dialogu, a každé pondělí se schází dětský farní sbor. Jednou za měsíc také probíhají ve farním sále přednášky pana jáhna Mráčka. Pan děkan vyučuje na zdejším gymnáziu, ekonomické škole a pravidelně slouží mši svatou v Domově seniorů v Třeboni.

Děkanský kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni se dne 24. května 2013 zapojil do celonárodní akce Noc kostelů. Návštěvníky přivítal správce třeboňské farnosti děkan P. ThLic. David Henzl a po úvodním vystoupení dětského farního sboru podal výklad o historii a uspořádání kostela. Následující program nabídl kromě literárně-hudebního pásma, v němž nechyběla krásná Seifertova báseň Prsten Třeboňské Madoně, i volný prostor pro osobní modlitbu či meditaci. Návštěvníci si mohli prohlédnout kromě kostela křížovou chodbu, chor varhany a věž. Desítky lidí využilo i jedinečnou možnost prohlédnout si věžní hodiny, které nám v Třeboni měří čas již od poloviny 19. století. Pro děti byl ve farním klubu po celý večer připravený zábavný program. Při odchodu dostal každý návštěvník jako malý dárek biblický citát (Dt 6, 4-9 a Mt 22, 34-40).

21. červen 2013 byl pro třeboňskou farnost významný den, neboť slavil 10. výročí kněžského svěcení P. David Henzl. Farníci svému duchovnímu otci popřáli vše Dobré a společně událost oslavili na farní zahradě.

V první polovině září se v třeboňské farnosti konalo Sympozium Umění života. Jednalo se o práce v tvůrčích dílnách (malířství, sochařství, hudba, fotografování, teologie) pod vedením lektorů. Doprovodným programem byly přednášky, koncerty a výstava k 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu, která byla v křížové chodbě nainstalována až do konce října 2013. Cílem celého počínání bylo podchytit především v mladé nastupující generaci fantazii a schopnost pracovat s ideami.

V roce 2013 vzniklo několik nových aktivit, např. masopustní odpoledne pro rodiny s dětmi, letní zahradní slavnost, ministranský putovní tábor. Vydařilo se i tzv. štrůdlování. Přestože se jednalo o soutěž o nejlepší štrůdl, byl to hlavně výborný důvod k setkání rodin z farnosti, pobavení a prohloubení mezilidských vztahů.


Rok 2012

Děkanský kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí se dne 1. června 2012 zapojil do celonárodní akce Noc kostelů. Při této příležitosti kostel navštívily stovky lidí, kterým farnost nabídla komentované prohlídky kostela, křížové chodby i choru, varhanní koncert, vystoupení pištců, dětský sbor. Velkým zážitkem byla i recitace slavné básně Prsten Třeboňské Madoně, kterou v r. 1946 složil po návštěvě Třeboně Jaroslav Seifert, první český nositel Nobelovy ceny za literaturu.

V neděli 1. července 2012 se třeboňská farnost i veřejnost rozloučila s panem děkanem P. Hugo Josefem Pitlem, O. Praem., který odešel na zasloužilý odpočinek. Zároveň třeboňští farníci přivítali svého nového duchovního otce P. ThLic. Davida Henzla.

V sobotu 25. srpna proběhla v Třeboni tradiční Poutní slavnost k Panně Marii Královně. Hostem poutě 2012 byl Mons. Tomáš Holub. Po průvodu od Mariánského sloupu a slavnostní mši svaté v děkanském kostele proběhla v prostorách právě probíhající výstavy Česká bible v průběhu století přednáška p. Holuba na téma Písmo svaté.

21. října se konal v třeboňském kostele velký koncert Třeboňských pištců; na koncertě pištci zopakovali program, který před rokem hráli v římském kostele sv. Praxedy při příležitosti prezentace Třeboně u Svatého stolce. Zazněly i skladby, kterými pištci pozdravili Svatého otce Benedikta XVI. při generální audienci ve Vatikáně. Na koncertě bylo symbolicky pokřtěno DVD „Pocta růži 2011“.


Vincencké společenství z.s., pobočka Třeboň

Základní informace o spolku

Vincencké společenství, zapsaný spolek, je dobročinným sdružením, které bylo v Třeboni založeno v roce 1995. Spolek se snaží podle svých možností pomáhat všem, kteří pomoc potřebují, zvláště starým, opuštěným a nemocným lidem, čímž naplňuje své poslání a cíle, které jsou v souladu se stanovami Spolku. Společenství je neziskové; svoji činnost hradí z darů a členských příspěvků.

K hlavní činnosti patří kromě osobních návštěv nemocných, starých a opuštěných lidí u nich doma, také pravidelné návštěvy v Domově seniorů a podpora činnosti Hospicové péče sv. Kleofáše. Péče o potřebné se uskutečňuje bez ohledu na jejich náboženství, národnost, rasu či politické přesvědčení. Spolek vychází ze spirituality sv. Vincence de Paul, jejíž hlavními znaky jsou dobrota, láska k bližnímu a myšlenka, že lidé, ať už je jejich místo kdekoliv na světě, jsou za sebe navzájem odpovědni, neboť člověk, který někomu jinému pomáhá žít, pomáhá žít všem ostatním.

V průběhu roku Spolek pořádá akce, které sdružují všechny věkové kategorie; mnohé jsou ve spolupráci s třeboňskou farností. Každou neděli je ve farním sále přátelské posezení při kávě, na které často chodí i lázeňští hosté. Spolek podnikl několik poutních zájezdů. S mladými rodinami pomáhá organizovat různá setkání ve farním sále a na farní zahradě, zvláště spolupracuje a finančně podporuje různé dětské workshopy a dílny, na nichž děti vyrábí dárky na dobročinné účely či misie.


. .
TT studio

Designed by David Henzl & Martin Tousek
Created by Martin Tousek

copyright©2012 TT studio & David Henzl