Webové stránky římskokatolické farnosti Třeboň

Živé vysílání bohoslužeb o Velikonocích 2020

Zveme vás na sledování bohoslužeb na youtube kanálu s názvem Farnost Třeboň.

Adresa je zde na youtube.com

Pořad bohoslužeb:

 • Zelený čtvrtek 18.00 hodin
 • Velký pátek 18.00 hodin
 • Bílá sobota - Vigílie 21.00 hodin
 • Neděle - Boží hod Velikonoční 9.00 hodin

Celebrují kněží třeboňské farnosti, otec Martin a otec Jiří.

Pozn: Zatím je zde jen zkušební video - záběr kostela a k tomu píseň Viděl jsem pramen vody. Při živém vysílání bude přenos spuštěn vždy 15 minut před začátkem obřadu.

Požehnané Velikonoce 2020!

Kněží třeboňské farnosti přejí požehnaný Svatý týden a Velikonoční svátky a připomínají, že individuální svátost smíření a svaté přijímání je možné po tel. domluvě na 605 446 007, 739 394 495.

Aktuálně

Inspiraci pro tyto dny na webu prolidi.bcb.cz.

Pastorační středisko ČB nabízí odkaz na aktuální videa

Římskokatolická farnost Třeboň

16. 3. 2020

Drazí bratři a sestry,

v této současné bezprecedentní době, kdy vyšlo všeobecně známé nařízení vlády, a také instrukce našeho diecézního biskupa, přijměte upřímný pozdrav a ujištění o tom, že my kněží třeboňské farnosti a farností námi spravovaných, na vás všechny v modlitbách pamatujeme a mše svaté, které denně slavíme bez účasti lidu, prožíváme ve sjednocení s vámi, s vašimi rodinami a vašimi blízkými.

V neposlední řadě je zajisté tento čas i časem zkoušky, kdy má být naše víra přetavena jako zlato, aby se ukázalo, že je opravdová a že je skutečným darem od Pána, darem, díky kterému máme sílu jít dál, doufat, ale především kráčet v jistotě, že Bůh nás miluje, i když prožíváme utrpení. Nacházíme jistou paralelu ve zkoušce, kterou podstoupil Kristus během svého postu na poušti. To jsme prožívali o první neděli postní, 1. března. V evangeliu jsme slyšeli, že Ježíš byl vyveden na poušť a tam byl pokoušen od satana. Ten mu řekl: "Jestli jsi Boží Syn, tak rozkaž těmto kamenům, ať se z nich stanou chleby." Tím říká: "Jestli je Bůh tvým Otcem, tak jak to, že máš hlad? To by přece Bůh nedopustil!"

A toho 1. března začal možná čas zkoušky i pro nás ... v ten den přišla zpráva o prvním nakaženém v naší zemi. A mnozí z nás mohou v srdci uvažovat: „Jak to jen Bůh mohl dopustit? Což Bůh není láska? Jak se na to může dívat, že trpí a také umírají tisíce lidí?"

Ježíš na toto pokušení odpovídá : „Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst." Tím říká pokušiteli, ale i nám: „To, že mám hlad, že trpím, to není proto, že by mne Bůh nemiloval, ale proto, že tady na světě nikdy nemohou být plně uspokojeny všechny lidské touhy. To bude až v nebi , ale tady na světě ne..." A náš Pán ví dobře, o čem hovoří. On, který sám prožil náš lidský život až po smrt na kříži... On poznal hlad, osamocenost, pocit opuštěnosti, bezmoci... Ale také On to byl, kdo svým učedníkům, svým přátelům řekl: „Bez Božího vědomí vám nespadne ani vlas z hlavy.“ A také „Nebojte se, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa."

Připomeňme si pravdy naší víry, které nás spravují o tom, že zlo, s nímž se v životě setkáváme, nepochází od Boha. Ať je to bolest, nemoc, či smrt, nic z toho Bůh nechce a nepůsobí. Náš Pán - Ježíš Kristus - vždy chtěl pro člověka jen dobro. Nikoho nenakazil,....nezabil, ..... On vždy stál na straně člověka a jeho důstojnosti a autentických práv, které vyžaduje sama lidská přirozenost každého člověka, a to od početí až do přirozené smrti. Pomáhal ubohým, slabým, nemocným... Uzdravoval je, osvobozoval z moci zlého, odpouštěl hříchy... A když říká: „Kdo vidí mne, vidí Otce", pak nám chce říci, že Jeho Otec v nebesích není jiný než On, ale že je stejně milující, stejně odpouštějící... Odmítejme tedy falešnou představu Boha, který nemá soucit s člověkem, boha, který říká člověku: Za to zaplatíš...

Ne, takový bůh neexistuje. Bůh se stal člověkem v Ježíši Kristu také právě proto, aby nám viditelně ukázal, jaký vpravdě On je. On sám zaplatil za nás svým životem... abychom my, ať živí nebo mrtví, mohli žít bez konce.

Přejeme vám, abyste každý den mohli pocítit blízkost Boha, který se sklání ke svým dětem, zvláště pak tehdy, když jsou nemocné a docházejí jim síly, ať už fyzické či duševní. Pokračujme na cestě víry, naděje a lásky, mysleme na druhé, modleme se za ně a pomáhejme jim, zvláště pak na všechny v prvních liniích, a všemožně je podpírejme, aby oni měli sílu podpírat všechny potřebné. To je často jen lidskými silami neúnosné. Naše zodpovědnost jako věřících je veliká. I na naší modlitbě závisí životy druhých. Spojujme se tedy v každodenní modlitbě růžence, korunky k Božímu milosrdenství a zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie během dne a zvlášť každý večer ve 20:00 v jednotě se Svatým Otcem, naším biskupem Vlastimilem, světícím biskupem Pavlem, kněžími a řeholníky naší diecéze i celé naší vlasti v úmyslu modlitby za zastavení pandemie coronaviru a za naše rodiny a spoluobčany.

Víme, a je pravdou, že nejhorší nákazou je hřích. Pak také vězme, že láska Boží je silnější než zlo a smrt, ke kterému hřích vede. Prosme společně Matku Boží Pannu Marii, spolu s patrony naší vlasti, aby za nás prosili a z nebe vymohli to, co my sami učinit nemůžeme.

Na závěr tohoto psaní přijměte, milí přátelé a farníci, informaci o tom, že mešní intence, které jste si zapsali, budou slouženy v dané termíny v daný čas v kaplích naší klauzury (večer v 18:30 hod.), vzhledem k současnému nařízení o omezení pohybu osob však bez vaší osobní účasti. Můžete se však spojit v duchu modlitbou i duchovním Sv. přijímáním (viz. kancionál - modlitby) prosíme, učiňte to...

Duchovní služba nemocným a umírajícím funguje bez omezení (volat můžete na naše telefony – 605 446 007, 739 394 495 nebo přímo na Non-Stop Linku pomoci Matky Terezy – 778 558 595, jak je ostatně od listopadu běžné).

Děkujeme vám všem za vaše modlitby a skutky lásky v této nelehké době, ve které se však neocitáme sami, ale v náruči Boží, majíce po boku, tak jako měli vždy i třeboňští farníci před námi, naši milovanou Matku - Třeboňskou Madonu.

Žehnáme vám všem

    P. Martin - duchovní správce

    P. Jiří – farní vikář


Ke stažení dopis Drazí bratři a sestry... a instrukce pro Farnost Třeboň

Dopis otce biskupa Vlastimila

Ke stažení Dopis českobudějovického biskupa Mons. V. Kročila.

Aktuálně

Od pátku 13. 3. 2020 jsou zrušeny mše svaté a pobožnosti. Prohlídky kostela jsou též zrušeny.

Přehled on-line katolických mší svatých jsou na webu Mše svaté online.

Nařízení českobudějovického biskupa

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, pomocníci v pastorační službě, bratři a sestry.

V souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze v důsledku pandemie COVID-19, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne 12. března 2020 od 14 hodin všechny společenské akce, včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 30 osob, vydávám i já toto nařízení:

Na území českobudějovické diecéze ruším všechny veřejné bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění ve všech kostelích a kaplích.

Duchovní správci farností mohou po dobu trvání mimořádných opatření vhodným způsobem zpřístupnit chrámy ke svátosti smíření, individuálnímu podávání svatého přijímání, k modlitbě svatého růžence, křížové cesty, či soukromé adoraci. Je žádoucí, aby všem lidem dobré vůle, byla v těchto nelehkých časech poskytnuta příležitost vyhledat posilu u svatostánku.

Kněžím se doporučuje slavit mše svaté na úmysl, o který je věřící požádají, a na kterých mohou být přítomni. Je třeba nezapomínat na duchovní službu řeholním komunitám a malým společenstvím. Snažme se každý den, zvláště pak v neděli, věnovat četbě Písma svatého a společným modlitbám v rodinách (svatý růženec a křížová cesta).

Vybízím nemocniční kaplany a kněze, aby navštěvovali nemocné a seniory ve zdravotnických zařízeních, když je potřeba udílet svátosti. Kde by kněžím nebyl umožněn vstup, mohou se obrátit na příslušného nemocničního kaplana, který má vzhledem k pracovně právnímu vztahu s nemocnicí možnost kontaktu s nemocnými a může zprostředkovat návštěvu.

Na pohřební obřady se vládní vyhlášení stavu nouze nevztahuje. Proto jsou pohřební obřady dovoleny bez omezení.

Všem věřícím na území českobudějovické diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě. Doporučuji využít každodenních přenosů bohoslužeb v médiích, například Radia Proglas, Televize Noe, Televize Lux a prostřednictvím internetu i z dalších poutních míst. Nezapomínejme na možnost duchovního svatého přijímání (Kancionál č. 42). Vřele doporučuji se zapojit i do řetězce modliteb. Za mimořádně účinnou považuji modlitbu růžence a Loretánských litanií s pokornou prosbou za naše obrácení, za odpuštění hříchů, za posilu nemocných i těch, kdo o ně pečují. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému pátečnímu celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel. Zvláště tento den budu prožívat spolu s vámi.

Modleme se za všechny nemocné a buďme připraveni pomoci těm, kdo ji potřebují. Obracím se na věřící s prosbou o pomoc při hlídání dětí, které nemohou do škol a jejichž rodiče musí jít do zaměstnání. Nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy.

Na všechny bratry a sestry se obracím, aby se nenechali svést k žádné panice a epidemii strachu. Panika, která se šíří, vypovídá o strachu ze smrti jako důsledku ztráty víry v Boha. Všichni jsme smrtelní. Ale křesťan se smrti nebojí, protože věří v Ježíše Krista, který řekl: „Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít a žádný kdo žije a věří ve mne, neumře navěky“ (Jan 11,25-26). „A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vás“ (Řím 8,11).

Připojme se k těm, kteří se každý večer ve 20 hodin modlí za ukončení pandemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, i za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají. Ať jsme svědky a prostředníky Boží lásky.

Společná modlitba spojená s postem je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na naše předky, kteří mnohokrát vyprosili ukončení moru a z vděčnosti Bohu pak stavěli kostely a mariánské sloupy.

Na přímluvu Panny Marie Budějovické vám všem žehnám a jsem s vámi spojen v modlitbě.

V Českých Budějovicích, 13. března 2020

+ Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický

Březen 2020

Kalendář událostí ve farnosti Třeboň v březnu 2020 ke stažení v .pdf.

Prodej křesťanské literatury a pohlednic

Prohlídka a nákup nabízené literatury je možný v rámci prohlídky kostela, popř. po mši svaté.

Zpravodaj farnosti P. Marie královny a sv. Jiljí Třeboň

Od dubna 2019 vychází v Třeboni Farní listy. Vše, včetně možnosti stažení ve speciální rubrice.

Rok 2020 - Dejte si do kalendáře

 • Neděle 12. dubna - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční
 • Pátek 8. května - Žehnání motorek, Třeboň
 • Sobota 9. května - Poutní mše sv. v Břilicích (ve 12.00 hodin)
 • Sobota 9. května - Poutní mše sv. v Branné (v 15.00).
 • Neděle 7. června - 1. svaté přijímání v Třeboni

Veřejná sbírka na obnovu části kláštera a kostela - prosba o pomoc

Po provedení průzkumu areálu kláštera a kostela P. Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni bylo zjištěno, že tato významná národní kulturní památka s mimořádnou hodnotou vyžaduje zásadní opravy, nutné k záchraně a oživení objektu, a k zpřístupnění památky většímu počtu návštěvníků. Byl vypracován projekt, v jehož rámci budou tyto opravy, úpravy, restaurování provedeny. Celkový rozpočet projektu činí více jak 65 mil. korun a je na něj poskytována finanční podpora z Evropské unie. Tato dotace počítá se spoluúčastí farnosti, a proto Římskokatolická farnost Třeboň vyhlašuje za tímto účelem veřejnou sbírku. (Zahájení sbírky bylo 20. 1.2018).

Pomozme společně kostel a klášter opravit připojením se k této veřejné sbírce. I sebemenším příspěvkem pomůžete k tomu, aby se kostel a nejstarší část kláštera v Třeboni zaskvěly ve své původní kráse!

Číslo účtu: 7200007671/7940

(Účet je vedený u Waldviertler Sparkasse Bank, AG)

Přispět lze přímo na tento účet nebo do pokladniček, které jsou umístěny v kostele, v budově MěÚ Třeboň, v TIC Třeboň, v lázních, a na dalších veřejných místech. Darovat peníze lze při sbírkách o bohoslužbách vždy 2. neděli v měsíci a při předem ohlášených svátcích. Možné je také složení hotovosti v kanceláři Římskokatolické farnosti Třeboň a vystavení potvrzení na tento dar.

Za jakoukoliv finanční podporu Vám děkujeme.

Informace o projektu na obnovu areálu kláštera a kostela

V současné době je v Třeboni realizován projekt s názvem Obnova části areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z EU. Vše o projektu.

Bohoslužby v Třeboni

Od března 2017 jsou bohoslužby v Třeboni v kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí takto:

 • Neděle: 9.00, 18.30
 • Úterý, středa, čtvrtek, pátek: 18.30
 • Sobota (1x za měsíc) 1. sobota v měsíci: 9.00

Rozpis bohoslužeb ve farnostech spravovaných z Třeboně

Od března 2017 dochází k zásadním změnám v pořadu bohoslužeb spravovaných z Třeboně.

Farnost Neděle Všední dny
Třeboň
9.00, 18.30
Út, St, Čt, Pá 18.30
So 9.00 (1.)
Stráž nad Nežárkou
9.00
Majdalena
11.00
Chlum u Třeboně
11.00
Novosedly nad Nežárkou / Mláka*            
1. a 3. So **18.00/17.00
Lutová            
2. a 4. So **18.00/17.00

* Od jara do podzimu budou slouženy sobotní mše sv. v poutním kostele v Mláce,     ** Letní/Zimní čas, (1.) první sobota v měsíci

Rozpis bohoslužeb ke staženi.

Více o farnosti Chlum u Třeboně: https://farnostchlumutrebone.cz.

V letním čase jsou slouženy mše svaté v poutním kostele Panny Marie v Mláce, v 18 hodin, s nedělními liturgickými texty.

Pozvání na nedělní kávu

Každou neděli po ranní Mši svaté je v Třeboni ve farním sále (vstup z křížové chodby) přátelské posezení při kávě či čaji. Toto setkání je otevřené pro všechny farníky; srdečně zváni jsou i turisté a lázeňští hosté. Všechny srdečně zve Farnost Třeboň a Vincencké společenství.

Modlitební společenství pro Hospic sv. Kleofáše

Při římskokatolické farnosti Třeboň vzniklo společenství na podporu Hospicové péče sv. Kleofáše o.p.s. Každý 2. čtvrtek v měsíci se sejdeme k modlitební chvilce. a to na faře po Mši sv., která je v 18.30 hodin. Společenství je otevřené pro každého člověka dobré vůle.

Webové stránky farnosti Třeboň

Tato verze webových stránek třeboňské farnosti je spuštěna od října 2012. Doufáme, že se Vám web líbí, a že se u něj nevyskytnou žádné komplikace, co se funkčnosti týče.

. .
TT studio

Designed by David Henzl & Martin Tousek
Created by Martin Tousek

copyright©2012 TT studio & David Henzl